இதழ்

காடு, இயற்கை – காட்டுயிர் இதழ்

இயற்கை – காட்டுயிர் குறித்த அறிவை மீட்டெடுத்து, தற்கால அறிவியல் சூழலில் அறிமுகப்படுத்தும் இருமாத இதழ்.